NĂM 2016

Đường dẫn download file Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016

Đường dẫn download file Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm (2016 – 2020)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

NĂM 2017

Đường dẫn download file Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

NĂM 2018

Đường dẫn download file Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------

NĂM 2020

Đường dẫn download file Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020

.