NĂM 2015

Đường dẫn download file Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015

-------------------------------------------------------------------------------------------------

NĂM 2016

Đường dẫn download file Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------

NĂM 2017

Đường dẫn download file Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

NĂM 2019

Đường dẫn download file Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019

.