Báo cáo tài chính 6 tháng

NĂM 2015

Đường dẫn download file Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015

NĂM 2016

Đường dẫn download file Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 - Công ty Mẹ

Đường dẫn download file Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 - Báo cáo hợp nhất

NĂM 2017

Đường dẫn download file Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

NĂM 2018

Đường dẫn download file Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018

NĂM 2019

Đường dẫn download file Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019