Thông tin về lao động tiền lương

NĂM 2014

Đường dẫn download file Thông tin về lao động tiền lương năm 2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------

NĂM 2015

Đường dẫn download file Thông tin về lao động tiền lương 6 tháng đầu năm 2015

Đường dẫn download file Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2015

-------------------------------------------------------------------------------------------------

NĂM 2016

Đường dẫn download file Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------

NĂM 2019

Đường dẫn download file Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2019

.