NGHỊ ĐỊNH 29/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU, VIỆC QUẢN LÝ, XỬ LÝ ĐỐI VỚI TÀI SẢN SAU KHI ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC.
Nghị định này có một số điểm mới như:
- Việc xác định giá trị tài sản được thực hiện theo cơ chế thị trường.
- Đối với tài sản là tang vật, phương tiện VPHC khi bán đấu giá đều phải ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản trừ trường hợp không thuê được tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.
- Quy định các trường hợp được bán chỉ định tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu.
- Quy định tỷ lệ trích thưởng đối với người phát hiện và giao nộp tài sản bị đánh rơi, bỏ quên là di tích lịch sử, văn hóa, bảo vật quốc gia...
Nghị định này có hiệu lực từ 01/6/2014, thay thế Nghị định 137/2006/NĐ-CP và một số quy định tại Nghị định số 14/1998/NĐ-CP, số 17/2010/NĐ-CP, Quyết định số64/2007/QĐ-TTg .