THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

(Lưu ý: Mức đóng BH thất nghiệp (2%) và BHYT (4,5%) vẫn thực hiện theo văn bản hướng dẫn trước đây).

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Các đơn vị sử dụng lao động;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện;
- Đăng tải trên website BHXH/TP;
- Lưu: VT, THU (S).

TẢI FILE "4837_TB_BHXH.PDF"

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Quang Khánh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: